English Greek
Βασικές αρχές
Οργανωτική δομή
Οι βασικές αρχές* της ArtNet Artist-Run Initiative
 • Οι βασικές αρχές της αποτελούν έναν κώδικα αξιών, ιδεολογίας μέσα από τον οποίον προσδιορίζονται οι αρχές με τις οποίες θα λειτουργεί το project. Οι αρχές αυτές δύνανται να τροποποιηθούν, αφαιρεθούν ή και εμπλουτιστούν από την συνέλευση της ArtNet. Οι Βασικές Αρχές θα αποτελούν και τον κώδικα βάση του οποίου θα επιλύονται ενδεχόμενες διαφωνίες ή προβληματισμοί ως προς τις αποφάσεις, δράσεις και στόχους της ArtNet.
 • Πρόσθεση, αφαίρεση ή τροποποίηση μιας βασικής αρχής: Δύναται να προταθεί σε μία συνέλευση. Η απόφαση για έγκριση της πρότασης λαμβάνεται στην επόμενη συνέλευση από αυτήν στην οποία προτάθηκε η πρόσθεση, αφαίρεση ή τροποποίηση. Έτσι δίνεται ένα διάστημα μελέτης της αρχής από τα μέλη.
 • Η ArtNet είναι μια συλλογική πρωτοβουλία ατομικοτήτων. Τα μέλη της ArtNet αποτελούν ατομικότητες και όχι φορείς, θεσμούς, ομάδες ή εκπροσώπους αυτών, χωρίς αυτό να σημαίνει πως υποβαθμίζονται οι ταυτότητές τους και τα υπόλοιπα στοιχεία που τις απαρτίζουν.
 • Η ArtNet αποτελεί μία Artist-Run Initiative, δηλαδή μιας πρωτοβουλίας από την σκοπιά του καλλιτέχνη/δημιουργού, δηλαδή από την κοινωνική και εργασιακή βάση.
 • Η ArtNet υιοθετεί προοδευτικές συμπεριφορές και απόψεις.
 • Στηρίζει την κοινωνική ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.
 • Δίνει βήμα στις νέες φωνές και απόψεις.
 • Η ArtNet είναι ανοιχτή να εξετάσει ενδεχόμενες/ιδιωτικές κρατικές Ευρωπαϊκές ή/και δημόσιες χρηματοδοτήσεις, εφόσον αυτές δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της.
 • Το project είναι ανοιχτό προς ισότιμη συνδιαμόρφωση από τα μέλη και τις/τους συμμετέχοντες.
 • Επιδιώκει και προτείνει διαφάνεια στις οικονομικές, οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες.
 • Όλη η πληροφορία από την έρευνα, την παρατήρηση και την καταγραφή, αποτελεί υλικό και εργαλείο ελεύθερα προσβάσιμο.
 • * προσφέρονται για συνδιαμόρφωση.
  Η οργανωτική δομή* της ArtNet Artist-Run Initiative
 • H ArtNet λειτουργεί μέσα από τις συνελεύσεις της, που είναι το όργανο λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης του εγχειρήματος.
 • Μέλη: Ο σύλλογος της ArtNet αποτελείται από τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη (πιθανόν αυτά να αλλάξουν όνομα). Τα τακτικά μέλη αρχικά είναι τα 6 ιδρυτικά της. Τα ενδιαφερόμενα μέλη, αφότου εγκριθούν από την συνέλευση, γίνονται έκτακτα.
 • Τα έκτακτα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις συνελεύσεις, δράσεις, στόχους της ArtNet, να εκφέρουν γνώμη, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχουν μόνο τα τακτικά.
 • Τα έκτακτα μέλη αφότου συμπληρώσουν 3 μήνες και 8 συνελεύσεις στην ομάδα, μπορούν να αιτηθούν (αν το επιθυμούν) να γίνουν τακτικά μέλη. Τότε τα τακτικά μέλη αποφασίζουν αν ομόφωνα εγκρίνουν το αίτημα. Αν το αίτημα δεν γίνει δεκτό τότε μπορεί να ζητηθεί από το μέλος είτε να συνεχίσει να είναι έκτακτο μέλος για ένα ακόμα διάστημα, αιτιολογώντας τους λόγους που δεν είναι ακόμα σίγουροι για την μετακίνησή του στα τακτικά μέλη, είτε να προχωρήσει σε απομάκρυνση από την ομάδα αν διαφαίνεται αδυναμία συνεργασίας. Φυσικά κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ξαναγίνει μέλος της ArtNet, ακόμα κι αν κάποιο παλαιότερο αίτημά του είχε απορριφθεί.
 • Ο λόγος της μεταβατικής περιόδου και της έγκρισης των εκτάκτων μελών από τα τακτικά οφείλεται στη ανώτερη προτεραιότητα προστασίας του εγχειρήματος έναντι των ατομικοτήτων. Έτσι θα προστατεύεται το εγχείρημα από μέλη τα οποία ενδεχομένως να επιθυμούν να κατευθύνουν το εγχείρημα προς άλλες κατευθύνσεις, είτε να δημιουργήσουν εμπόδια προς τους στόχους του (ακόμα κι αν αυτό δεν γίνεται εσκεμμένα).
 • Ένα θετικό των εκτάκτων μελών είναι πως μπορούν -αν θέλουν- να αναλάβουν side projects/tasks της ομάδας τα οποία δεν αποτελούν προτεραιότητα από τα τακτικά μέλη. Φυσικά μπορούν να προτείνουν κάποιο side project/task.
 • Λήψη αποφάσεων: li> Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε κάθε συνέλευση από τα τακτικά μέλη με την διαδικασία της ομοφωνίας.
 • Τα τακτικά μέλη μπορούν να ψηφίσουν θετικά, με λευκό (εμπιστεύονται την γνώμη των υπολοίπων), stand aside (βλ παρακάτω) ή αρνητικά. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
 • Αν σε μια πρόταση προς ψήφιση υπάρχει τουλάχιστον μια αρνητική ψήφος τότε το αίτημα δεν μπορεί να περάσει. Το μέλος/τα μέλη με την αρνητική ψήφο οφείλει να τεκμηριώσει την ψήφο του/τους με επιχειρήματα τα οποία να αποδεικνύουν πως η πρόταση δεν έρχεται σε ρήξη με τις Βασικές Αρχές της ομάδας.
 • Stand Aside: Αν ένα μέλος δεν μπορεί να τεκμηριώσει γιατί δεν επιθυμεί μια πρόταση ή δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή για προσωπικούς λόγους, μπορεί να ψηφίσει Stand Aside. Δηλαδή ότι δεν θέλει να ασκήσει βέτο αλλά δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην πρόταση.

 • Αν για κάποιο λόγο η διαφωνία μεταξύ μελών δεν μπορεί να επιλυθεί, τότε η ομάδα καλεί εξωτερικό παρατηρητή για την επίλυση του προβλήματος. Αυτό βέβαια ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια να μην ληφθεί η ορθότερη απόφαση. Από την άλλη όμως έτσι, δεν θα υπερισχύσει κανενός μέλους η άποψη έναντι άλλων και το αντίστροφο καθώς θα αποφευχθούν και συγκρούσεις που ενδέχεται να είναι επιζήμιες για την λειτουργία της ομάδας.
 • Τα έκτακτα μέλη μπορούν να εκφέρουν οποιαδήποτε στιγμή άποψη πάνω στις προτάσεις. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να σέβονται τις απόψεις των εκτάκτων μελών και να τεκμηριώνουν γιατί ενδεχομένως μπορεί να διαφωνούν μαζί τους. Έτσι θα αναπτύσσεται μια κουλτούρα συνεργασίας και κατανόησης.
 • Συνελεύσεις:
 • Οι συνελεύσεις θα έχουν οριστεί και συμφωνηθεί πότε και που θα γίνουν από όλα τα τακτικά μέλη και λαμβάνοντας υπ' όψιν και την διαθεσιμότητα όλων των μελών.
 • Ιδανικά θα πρέπει να έχουν οριστεί μέσω του Trello τα θέματα προς συζήτηση ώστε να έχουν προετοιμαστεί και τα μέλη.
 • Η συνέλευση αποτελεί μια κυκλική ισότιμη διαδικασία.
 • Αν χρειάζεται, κάποιο μέλος μπορεί να συντονίζει την συζήτηση.
 • Τα μέλη ενδεχομένως να έχουν ένα maximum χρόνο που θα μπορούν να τοποθετηθούν.
 • Ενδεχομένως να υπάρχει μέγιστος χρόνος συζήτησης του κάθε θέματος, ώστε να μην ξεφεύγει η συνέλευση.
 • Τα μέλη μιλούν με τη σειρά αφού τους έχει δώσει τον λόγο ο συντονιστής της συζήτησης.
 • Πριν την αρχή της κάθε συνέλευσης στα πλαίσια της care κουλτούρας ως προς την ομάδα, κάθε μέλος μέσα σε 1' εκφράζει πώς είναι και πώς νιώθει στην παρούσα φάση. Έτσι αναπτύσσεται μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση των ατόμων μεταξύ των και κατανόησης των αδυναμιών, δυσκολιών που μπορεί να βιώνει ο καθένας, αποδομώντας μια εικόνα ενός ανταγωνιστή ή “ξεροκέφαλου” μέλους.
 • Αν υπάρχουν μέλη στην ομάδα από κοινωνικές ομάδες που κρίνεται πως δυσκολεύονται να συμμετέχουν ισότιμα στις συζητήσεις, τότε μεριμνάται η συμπερίληψή τους με διάφορα μέτρα όπως για παράδειγμα να μιλούν πρώτα στις συζητήσεις κ.α..
 • Αν κάποιο θέμα δεν μπορεί να επιλυθεί τότε μπορεί να μετατεθεί για κάποια άλλη συνέλευση.
 • Αν κάποια θέματα έχουν αναληφθεί από μικρότερες ομάδες, τότε γίνεται ένα reviewing στην συνέλευση ώστε να μην χρειάζεται να αναλυθεί εξονυχιστικά κάθε φορά.
 • Υπάρχει δυνατότητα να γίνονται κάποιες συνελεύσεις για πιο διαδικαστικά ζητήματα ή για συγκεκριμένα θέματα στα οποία μπορούν να απουσιάζουν τακτικά μέλη, θεωρώντας πως εμπιστεύονται την κρίση των υπολοίπων. Φυσικά, αν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με κάποια απόφαση τότε μπορεί να “παγώσει” την απόφαση αυτή και να την φέρει προς συζήτηση σε συνέλευση ολομέλειας.
 • * προσφέρονται για συνδιαμόρφωση.